A weboldalunk használatával elfogadom a sütik használatát az adatvédelmi szabályzat értelmében.

Garancia / Jótállás

Az 1Kert.hu | FELCO SHOP 12 hónap jótállást (garanciát) vállal az általa forgalmazott termékekre.
 
Ha a termék hibás, kérjük bevizsgálásra eljuttatni a Felco Szervizbe (az alábbi űrlap alatt található címre). Ha a szakértői vizsgálat hibát talál, akkor a termék szakszervizbe kerül, ahol a hibát megjavítják, vagy ha az nem javítható, akkor a terméket újra cserélik, majd a terméket visszaküldik a feladónak, térítésmentes szállítással. Ha a szakértői vizsgálat nem állapít meg hibát, akkor a terméket (kedvezményes szállítási díjon) visszaküldjük a feladónak. A szakértői vizsgálat legfeljebb 10 nap alatt, a szakszerviz a javítással legfeljebb 15 nap alatt készül el. 
 
Ha a hiba nem garanciális jellegű, például a kopó alkatrészekből adódik vagy a jótállási időn túl jelentkezik, akkor is Vásárlóink rendelkezésére áll a szerviz és készséggel segítünk a javításban. Ebben az esetben a javításra árajánlatot adunk és mindent megteszünk, hogy a megjavított szerszám a lehető leggyorsabban és legkisebb költséggel visszajusson a tulajdonosához.
 
A FELCO gyár életre szóló garanciát vállal a kovácsolt és hőkezelt alumíniumötvözetből készült szerszámnyelekre. Az 1Kert.hu | Felco Shop-ban vásárolt termékek meghibásodása esetén a termékek a szerviz helyett a bolt címére is eljuttathatók postai szolgáltatással. Mindenképpen segítünk a probléma elhárításában.
 
Hibás teljesítés esetén Szolgáltató jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően. Szolgáltató a rendeletben meghatározott termékeire vonatkozóan jótállási kötelezettséget vállal.
 

Szerviz hibabejelentő adatlap

 

Szerviz elérhetősége

Hermes Áfész, Felco Szerviz, Márkus Zoltán részére
H-2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás
Telefon: +36/30/331-9236
Email: zoltan.markus@hermesafesz.hu


Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.
 
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
 
Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 
Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
 
Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.


Termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
 
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
 
A Vásárló termékszavatossági igényét az termék gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
 
A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 
Szavatossági igényeit a Vásárló a fenti űrlapon jelentheti be. A szavatosság érvényesítéséhez, a hibás termék szervizben való javításához, visszaküldéséhez kérjük, töltse ki a fenti űrlapot. Ha segíthetünk, forduljon hozzánk bizalommal a Kapcsolat menüpontban megjelölt elérhetőségeken